gatchan Ryuji Satoshi tsuyoshi

PROFILE

BASS:tsuyoshi
birthday:8/9
bloodtype:B
favorite:映画鑑賞 ピアス